1. Q-staff bv privacyverklaring

Via deze Privacyverklaring informeert Q-staff bv u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Q-staff bv is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Q-staff bv respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

Q-staff bv verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een cursus of opleiding, aanvraag van informatie, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de cursus of opleiding waarvoor u
zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Q-staff bv persoonsgegevens in het kader van uw training of opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de cursus of opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

2. Contactgegevens

Q-staff b.v.
Parkweg 28
6212 XN Maastricht
E: info@q-staff.eu
W: www.q-staff.eu

3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Q-staff bv gebruikt uw persoonsgegevens op grond van AVG, artikel 6 lid 1 onder b en is een noodzakelijke voorwaarde voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training;
  • het verzorgen van de door u gekozen training;
  • facturatie van de door u gekozen training;
  • het registreren van uw aanwezigheid bij onze training bij de voor u van belang zijnde instanties;
  • het op uw verzoek opstellen van een persoonlijk advies;
  • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
  • om (geanonimiseerd) analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
  • om te voldoen aan op Q-staff bv rustende wet- en regelgeving.


U verstrekt uw persoonsgegevens vrijwillig om inschrijving voor een cursus of opleiding mogelijk te maken. Indien u uw persoonlijke gegevens niet wenst te verstrekken, zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en is inschrijving voor een training niet mogelijk.


De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Q-staff bv informatie over uw aanwezigheid bij de training of workshop verstrekken aan uw werkgever.

Wij zullen uw persoonsgegevens daarnaast op grond van AVG artikel 6 lid f beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties, de certificatie-instellingen en brancheverenigingen met als doel uw verplichtingen omtrent permanente educatie te kunnen registreren. Q-staff bv zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij Q-staff bv daartoe wettelijk verplicht is.

Deze website wordt beheerd door Q-staff bv. Q-staff bv is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Q-staff bv streeft er naar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan Q-staff bv niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Q-staff bv aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade en letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

4. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

5. Bewaring en beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Q-staff bv bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk
voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Q-staff bv mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. Indien u niet langer van de diensten van Q-staff bv gebruik maakt, kunt u een verzoek tot verwijdering van uw gegevens indienen.

6. Inzage, correctie, beperking, bezwaar en verwijdering

U hebt het recht om verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te laten verwijderen conform artikelen 16, 17 en 18 AVG.

Op uw persoonlijke pagina kunt u de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. Daarnaast kunt een verzoek tot Q-staff bv richten door een e-mail te sturen naar office@q-staff.eu, onder vermelding van uw naam en adres. Q-staff bv zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Q-staff bv de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Indien u van mening bent dat Q-staff bv in strijd handelt met bovenstaande en hetgeen gesteld wordt in de AVG, kunt u bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens via 0900-2001201 of www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

6. Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.