Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Q-staff bv georganiseerde trainingen, workshops en coaching. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tevoren schriftelijk zijn overeengekomen. 

Aanmelding / aanvraag

  1. Aanmeldingen voor individuele trainingen en coaching dienen schriftelijk of via het aanmeldingsformulier van de website van Q-staff bv of één van haar partners gedaan te worden. Alleen dan worden zij in behandeling genomen. Op het moment dat Q-staff bv een bevestiging van deze aanmelding aan aanvrager heeft verstuurd, wordt dit gezien als zijnde een rechtsgeldige overeenkomst tot dienstverlening.
  2. Na aanvraag voor een maatwerktraining of -workshop -coaching wordt door Q-staff bv een offerte uitgebracht. Aan deze aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. Er is eerst dan een rechtsgeldige overeenkomst tot dienstverlening tot stand gekomen, nadat Q-staff bv een offerte heeft uitgebracht, die ondubbelzinnig wordt aanvaard. 
 

Bevestiging offerte

Q-staff bv streeft ernaar, binnen veertien dagen na ontvangst van een aanmelding c.q. aanvraag, een bevestiging c.q. een offerte uit te brengen. 

Prijzen en (niet-) voldoening van de prijs

 Alle door Q-staff bv vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 

Indien Q-staff bv de prijs van een training ná de overeenkomst wenst te wijzigen, dient zij dit schriftelijk bij de opdrachtgever aan te geven en heeft de opdrachtgever gedurende acht dagen nadien de tijd, de overeenkomst kosteloos te ontbinden. 

Individuele trainingen, workshops en coaching dienen vóór aanvang, na ontvangst van de factuur, te worden voldaan.

Maatwerktrainingen, -workshops en -coaching, dienen direct na afloop van de training, workshop of coaching, na ontvangst van de factuur, te worden voldaan. In geval van een meerdaags traject, dient de training, workshop of coaching te worden voldaan direct na aanvang van het traject en na ontvangst van de factuur. 

De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 

Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de opdrachtgever. 

Hoofdsom Percentage 

Over de eerste EUR 2.500                                   15% Minimaal EUR 40 

Over de volgende EUR 2.500                             10% 

Over de volgende EUR 5.000                             5% 

Over de volgende EUR 190.000                        1% 

Over het meerdere                                                 0,5% Maximaal EUR 6.775 

 

Annuleringen

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per e-mail, door opdrachtgever, te worden gemeld bij: 

Q-staff b.v.
Parkweg 28
6212 XN Maastricht
E: info@q-staff.eu
W: www.q-staff.eu

Bij annuleringen, ontvangen tot 10 werkdagen voor aanvang van de training, workshop of coaching, worden € 25,00 administratiekosten per geannuleerde deelnemer in rekening gebracht. 

Bij annuleringen, ontvangen binnen 10 werkdagen voor aanvang van de training, workshop of coaching, wordt het volledige overeengekomen bedrag in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering. 

 

Overmacht

In geval van overmacht, zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, zijn geen annuleringskosten verschuldigd. 

Q-staff bv verplicht zich om zich tot het uiterste in te spannen om de overeengekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich echter het recht voor trainingen, workshops en coaching om voor haar gegronde redenen te verplaatsen, dit alles zonder verplichting tot het betalen van schadevergoedingen aan de opdrachtgever.

Indien door ziekte van een trainer een workshop, training of coaching op de overeengekomen data geen doorgang kan vinden, zal Q-staff bv zo spoedig mogelijk in overleg met de opdrachtgever trachten te komen tot vervangende data.

Q-staff bv aanvaart geen aansprakelijkheid voor alle ongemakken qua overdracht van lesmateriaal/ kennis die een ongeschikte, niet door Q-staff bv uitgezochte leslocatie, met zich meebrengt. 

Bij overlijden en bij blijvende arbeidsongeschiktheid van de deelnemer vervallen de op dat moment nog resterende verplichtingen. 

Auteurs- en eigendomsrecht

Het trainingsmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Q-staff bv behoudt zich uitdrukkelijk het eigendoms- en auteursrecht voor van al het verstrekte trainingsmateriaal. Publiceren, kopiëren of anderszins verwerken van de informatie die door Q-staff bv is verstrekt, is een schending van het intellectuele eigendomsrecht. Alle hieruit geleden schade zal door Q-staff bv bij opdrachtgever worden gevorderd. 

 

Geheimhoudingsplicht

Er is een volledige geheimhoudingsverplichting van al hetgeen dat Q-staff bv hetzij de opdrachtgever in het kader van een overeenkomst ter kennis is gekomen, betreffende de organisatie van Q-staff c.q. de opdrachtgever, alsmede de betreffende de bij de organisatie werkzame personen. 

Toepasselijk recht

Er is een volledige geheimhoudingsverplichting van al hetgeen dat Q-staff bv hetzij de opdrachtgever in het kader van een overeenkomst ter kennis is gekomen, betreffende de organisatie van Q-staff c.q. de opdrachtgever, alsmede de betreffende de bij de organisatie werkzame personen. Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.